battle of gods

TYPE OF INVESTMENTS

GUARDIAN ANGEL, GUARDIAN GUILD, AND GUARDIAN FORCE

PDF

GUARDIAN ANGEL

đầu tư: 9,000 USDT


Bao Gồm
- 500,000 BGODS Token
giá trị 22,500 USDT*


Những lợi ích khác
 Đuợc vinh danh trong quyển sách của Game
  Quyển truy cập đặc biệt tới khu VIP với những nhà sáng tạo game
 Quyển truy cập đặc biệt và.sớm nhất cho các dự án NFT tương lai
- Token có giới hạn. Giá chuyển đổi là > 0,018 USDT/BGODS*

Giá mở bán cộng đồng là: 0.045 USDT / BGODS

*Token có giới hạn

GUARDIAN GUILD

đầu tư: 3996 USDT


Bao gồm: 
- Bang Hội Guild NFT* (với 18 ký tự)
trị giá 6,000 USDT

Những lợi ích khác
- Quyển truy cập sớm cho các dự án NFT tương lai
- Quyền truy cập đặc biệt với khu VIP với những nhà thiết kế
- IGO sớm với giá ưu đãi > 0,025 USDT/BGODS**


Giá mở bán cộng đồng là: 0.045 USDT/BGODS

*Bang hội sẽ được tạo ra sau khi phát hành game
**Token có giới hạn 

GUARDIAN FORCE

đầu tư: 33 USDT


Bao gồm
- 1 thẻ NFT Origins*

Những lợi ích khác
- IGO sớm với giá ưu đãi > 0,030 USDT/BGODS**

*KHÔNG CÓ THU NHẬP THỤ ĐỘNG
**Tokens có giới hạn